Ongevallenbeleid

Algemeen

De tennisvereniging LTC Vleuten de Meern heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB). Belangrijk hierbij is dat het doel op sportieve wijze plaatsvindt, waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om ongevallen zoveel mogelijk te beperken. Als zich dan toch een ongeval voordoet, moeten er direct passende maatregelen worden genomen. Dit beleidsstuk is er voor bedoeld om de leden inzicht te geven hoe de vereniging ongevallen zoveel mogelijk voorkomt en, indien zich onverhoopt toch een ongeval voordoet, zo adequaat mogelijk handelt om ernstige gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.

Ongevallen

Een ongeval kan voor de betrokkenen tot vervelende gevolgen leiden. Van klein ongemak tot ernstige psychische of lichamelijke klachten. Ook voor bestuurders van sportverenigingen kan een ongeval een vervelende nasleep hebben, bijvoorbeeld door ziekteverzuim of aansprakelijkheidsstelling voor de schade. Een ongeval is niet altijd te voorkomen. Aandacht voor preventie loont om de kans op een ongeval te verkleinen. Ook is het belangrijk om goed voorbereid te zijn, voor als er toch iets gebeurt. Zo draag je er als sportvereniging aan bij dat betrokkenen weten hoe ze moeten handelen bij een ongeval en daarmee de gevolgen van het ongeval tot een minimum beperken.

Voorkomen van ongevallen

Met goede afspraken kun je veel doen om ongevallen te voorkomen. Het is voor betrokkenen van belang dat zij goed voorbereid zijn en adequaat weten te handelen als ze te maken krijgen met een ongeval. De belangrijkste zaken om ongevallen te voorkomen zijn hieronder weergegeven:

1. Goede afspraken maken
Het bestuur heeft onderstaande voorzorgsmaatregelen getroffen om ongevallen te voorkomen:

 • EHBO koffer aanwezig, toegankelijk en altijd up to date gevuld en defibrillator aanwezig
 • Zoveel mogelijk op ieder moment EHBO-ers aanwezig 

2. Voorlichting en instructie voor vrijwilligers
Minimaal moeten de volgende voorlichting en instructie georganiseerd worden:

 • Jaarlijkse instructie (EHBO en reanimatie) voor trainers, pachter, groundsman
 • Up to date instructie op de website
 • Instructies in het clubhuis zichtbaar aanwezig

3. De trainers staan in de basis
De trainer heeft een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ongevallen. Als er toch een ongeval plaatsvindt is het aannemelijk dat de trainer dicht in de buurt is. Van een trainer mag worden verwacht dat hij weet hoe te handelen bij een ongeval en de nodige acties onderneemt. De trainers die de meeste trainingen geven hebben een recente EHBO- en reanimatiecursus gevolgd en kunnen de defibrillator bedienen. Dit zelfde geldt voor de pachters en de groundsman.

4. Aanschaf en werkwijze EHB(S)O materialen
Aanwezig zijn een EHBO koffer en een defibrillator. Beide hulpmiddelen zijn toegankelijk in het paviljoen opgesteld en recent getest. 

5. Veiligheid van sportmaterialen en sportaccommodatie
Het is belangrijk dat materiaal en sportaccommodatie veilig en in orde zijn. Zo moet het paviljoen altijd open zijn / direct geopend kunnen worden en de EHBO koffer en defibrillator toegankelijk zijn. 

6. En als er toch iets gebeurt…
Er kan natuurlijk toch iets gebeuren. Wat moet je doen als je plotseling te maken hebt met een ongeval? Zie hiervoor het deel Alarmeren.

Wat als er toch iets gebeurt: alarmeren

Als een ongeval (letsel/ blessure) zich voordoet, is er meestal geen (para)medische hulp ter plaatse aanwezig. Soms is het nodig om snel deskundige hulp ter plaatste te hebben, bel dan 112. Binnenkomende meldingen worden door de 112 verpleegkundig-centralist beoordeeld. Door deze beoordeling op de centrale kunnen kosten van ambulancevervoer worden uitgespaard. Afhankelijk van de ernst van uw melding zijn er drie mogelijkheden.

 • Er wordt direct een ambulance ter plaatste gestuurd;
 • U wordt direct verwezen naar de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis;
 • U ontvangt het advies om met een huisarts contact op te nemen.

Wanneer een ambulanceteam ter plaatse komt, wordt de patiënt op de plaats van het ongeval  behandeld. Afhankelijk van de aandoening vindt vervolgens ambulancevervoer plaats of wordt de patiënt doorverwezen naar de huisarts of het ziekenhuis. Zo kan ambulancevervoer worden uitgespaard en is de ambulance weer direct inzetbaar voor andere calamiteiten. Indien er een ambulance naar u onderweg is, zorg er dan voor dat de toegangswegen vrij zijn en de ambulance opgevangen wordt!

112 bellen

Wanneer 112 gebeld moet worden zijn de volgende zaken van belang:

 • Laat iemand 112 bellen en rustig aan de verpleegkundig-centralist doorgeven:
  • naam van de beller
  • wat er gebeurd is
  • het aantal slachtoffers
  • wat het slachtoffer mankeert
  • met name toestand van de vitale functies (ademhaling, circulatie, bewustzijn)
  • exacte locatie (plaats, straat, nummer, toegangsroute, telefoonnummer)
 • laat degene die gebeld heeft terug komen om te vertellen welke hulp er komt en hoe snel.

Zorg ervoor dat deze informatie op zichtbare plaatsen aanwezig is!