Beheercommissie

Achtergrond

Het bestuur van LTC heeft de wens geuit om een beheercommissie op te richten met als doelstelling om ten behoeve van haar leden het terrein en het paviljoen blijvend optimaal te onderhouden tegen vooraf juist ingeschatte en begrote kosten. Daarnaast adviseert de beheercommissie het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot zaken die de banen, het terrein en het paviljoen aangaan.

Samenstelling commissie

De leden van de beheercommissie hebben aantoonbare relevante ervaring en zijn voor een belangrijk deel uit de bouwcommissie samengesteld. Het bestuur is vertegenwoordigd in de beheercommissie.

Aandachtsgebied

De beheercommissie richt zich primair op het terrein (incl. speeltoestellen, banken en andere zich op het terrein bevindende roerende en onroerende goederen), het paviljoen, terras en andere gebouwen en de groenvoorziening. De banen zijn eveneens het werkgebied van de beheercommissie.

Onderhoudsplan

Belangrijk aandachtsgebied van de beheercommissie is het vervaardigen en doen uitvoeren van een onderhoudsplan waarin exact beschreven staat welke onderhoudswerkzaamheden wanneer dienen te worden verricht voor het optimale onderhoud. Dit onderhoudsplan bevat in ieder geval:

  • nulmeting (indien noodzakelijk);
  • frequentie en wijze van inspecties alsmede welke functionaris de inspecties uitvoert;
  • momenten waarop onderhoud kan worden verwacht;
  • bepalen van de kosten die aan het onderhoud verbonden zijn;
  • informeren van de penningmeester inzake de te reserveren financiële middelen;
  • beschrijving van onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden (zoals reiniging, inspectieonderhoud, bijwerken of klein onderhoud, preventief onderhoud, vervanging, groot onderhoud, renovatie);
  • zorg dragen dat het geplande onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
  • Verantwoording

De beheercommissie legt aan het bestuur van LTC verantwoording af via de aan de commissie deelnemende vertegenwoordiger van het bestuur. Het bestuur beoordeelt het onderhoudsplan en zorgt ervoor dat de benodigde financiële middelen worden vrijgemaakt. Het bestuur beslist tevens over niet geplande en begrote maar wel noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Indien noodzakelijk worden deze beslissingen aan het ALV voorgelegd. 

Vergaderingen

Ieder kwartaal vinden de vergaderingen van de beheercommissie plaats; vastlegging van deze vergaderingen vindt plaats via een actielijst die in het bestuur van LTC wordt besproken.

Leden van de beheercommissie

Mark den Elzen (Bestuur) Paul Hoogendijk en Piet Oostveen. De groundsman Reinier de Rooij sluit zonodig aan bij de vergaderingen. De beheercommissie is te bereiken via [email protected].